Technické kontroly

Chcete-li objednat Technickou kontrolu ON-LINE, klikněte prosím: ZDE

Novela ČSN 26 88 05 určuje povinnost provádět technické kontroly motorových vozíků. Tato norma také určuje kvalifikační předpoklady a pravidla pro jejich provádění.

Firma DEKOS PÍSEK s.r.o. všechny tyto kvalifikační předpoklady splňuje, a proto Vám můžeme nabídnout naše služby i v této oblasti.

Kvalifikaci pro provádění technických kontrol prokazuje naše společnost:

Technické kontroly manipulačních vozíků

Naše firma provádí technické kontroly (revize) manipulačních vozíků s vlastním pohonem (akumulátorových i se spalovacím motorem, řízených volantem, ojí i řídícími pákami ) – viz certifikát kontrolního technika.

Technické kontroly se provádí na základě nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dle ČSN 26 8805 čl. 4.1 písm. c) a ČSN ISO 3691 + Amd 1 čl. 15.3 – revize motorových vozíků.

Dle §4 NV č. 378/2001 Sb. musí být zařízení (motorový vozík) vybaveno provozní dokumentací. Technická kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popř. průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Dle ČSN 26 8805 čl. 4.3 může být kontrolní místo zřízeno:
a) výrobcem (jen pro vozíky, které vyrobil) – odborná způsobilost se prokazuje osvědčením vydaným výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem
b) pověřeným zástupcem výrobce ( pro vozíky, které jsou předmětem zmocnění ) – odborná způsobilost se prokazuje osvědčením vydaným výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem
c) nezávisle na výrobě, servisu a provozu manipulačních vozíků – odborná způsobilost se prokazuje certifikátem systému jakosti vydaným certifikačním orgánem nebo inspekčním orgánem. ( certifikát kontrolního technika)

Na základě výsledku technické kontroly je na MV nalepena kontrolní známka a vystaven „Protokol o technické kontrole motorového manipulačního vozíku“ s vyhodnocením jeho technického stavu dle zjištěných závad:
0 – Bez závad
A – Lehká závada – závady drobného charakteru, neohrožující bezpečnost provozu
B – Nebezpečná závada – vozík má nebezpečné závady a nedoporučuje se jeho provoz bez jejich odstranění a následné technické kontroly

Naše osvědčení